Výukové programy - nejčastěji užívané

mat1.jpgmat2.jpgcj1.jpgcj2.jpgcj3.jpgcj4.jpgterasoft4.jpgterasoft6.jpgterasoft5.jpg

Programy Terasoft

Výuka českého jazyka Následující tituly jsou určené pro výuku českého jazyka. Všechny tři tituly - Pravopis, Jazykové rozbory i Diktáty nabízejí sjednocené prostředí, ovládání, design i bohaté tiskové možnosti. To vše je předurčuje, aby si i nadále udržely nejen pozici nejprodávanějších titulů pro výuku českého jazyka, ale i pozici vůbec nejprodávanějšího výukového software v ČR.

TS Český jazyk 1 – PRAVOPIS Je určen k zábavnému a velmi efektivnímu procvičování pravopisných jevů na úrovni ZŠ. Některé části lze využít již od druhé třídy ZŠ. Pro opakování látky mohou být naopak využity i studenty středních škol. V programu jsou použity postupně se odkrývající motivační obrázky vztahující se k tématu. Při chybné odpovědi se objeví vhodně zvolená nápověda, která i objasní, proč odpověď není správná. Témata jednotlivých programů jsou Vyjmenovaná slova, Přídavná jména, Podstatná jména, Velká písmena, Druhy slov, Pravopis s/z, Pravopis „ě“, shoda přísudku a spodoba. Jedná se o ty gramatické jevy, ve kterých se nejčastěji chybuje a jejichž zvládnutí je pro správný pravopis naprosto nutné. Programy jsou velmi vhodné pro domácí procvičování. Mezi hlavní přednosti tohoto produktu patří především efektivnost výuky, velký rozsah procvičované látky a snadné ovládání. Velikou výhodou je možnost tisku pracovních listů. Ty lze velmi snadno vytvářet náhodným nebo ručním výběrem ze všech obsažených jevů. Takto vytvořené testy lze tisknout, ukládat na disk nebo i dále upravovat v textovém editoru. Pro mnohé uživatele může být důležité i kompletní ozvučení. Všechny procvičované výrazy jsou namluveny profesionálním mluvčím.

TS Český jazyk 2 - Jazykové rozbory Přímo navazuje na TS Český jazyk 1 - PRAVOPIS. Hlavním tématem tohoto CD-ROM jsou především jazykové rozbory. Program umožňuje jejich velmi efektivní a zábavné procvičování. Procvičovat lze větné rozbory, větné členy, mluvnické kategorie podstatných jmen, přídavných jmen a sloves nebo druhy vedlejších vět. Nechybí ani tak v praxi důležitá témata, jakými jsou psaní čárky ve větě jednoduché a v souvětích. Všechny části obsahují možnost nastavení parametrů, které umožňují individuálně přizpůsobit program znalostem a věku dítěte. Díky této možnosti mohou jeden program používat žáci od třetí třídy ZŠ až po závěrečné opakování před maturitou ve 4. ročníku gymnázia. Velmi vhodné je využití pro domácí procvičování i pro přípravu na přijímací zkoušky na střední školy. Mezi hlavní přednosti tohoto produktu patří efektivnost, velký rozsah procvičované látky a snadné ovládání. Unikátní je systém nápověd, zobrazovaný při chybných odpovědí. Velikou výhodou je možnost tisku pracovních listů. Ty lze velmi snadno vytvářet náhodným nebo ručním výběrem ze všech obsažených jevů. Takto vytvořené testy lze tisknout, ukládat na disk nebo i dále upravovat v textovém editoru.

TS Český jazyk 3 – Diktáty Navazuje na dva předcházející tituly TS Český jazyk 1 – Pravopis a TS Český jazyk 2 - Větné rozbory. Tento titul je velmi vhodný pro přípravu na přijímací zkoušky na gymnázia, víceletá gymnázia i jiné střední školy. Program je zaměřen na procvičování pravopisných jevů v diktátech. Podkladem se staly skutečné diktáty používané na školách v České republice. Na tomto CD-ROM naleznete více než 300 diktátů, členěných do několika kategorií, podle vhodnosti použití v jednotlivých ročnících.V první kategorii jsou začleněny speciálně připravené diktáty pro 1. stupeň ZŠ, vhodné již od druhého ročníku. Tento titul představuje nejrozsáhlejší takto zaměřený software na českém trhu. Program umožňuje práci ve dvou režimech. V prvním z nich - procvičovacím - žák postupně doplňuje pravopisné jevy, přičemž chybné odpovědi jsou ihned vyhodnocovány a žákovi je předkládána interaktivní nápověda, která zdůvodní probíraný jev a umožní žákovi správně odpovědět. V testovacím režimu je naopak nejprve doplněn celý diktát, který je vyhodnocen až na závěr. Po vyhodnocení je možno u všech doplňovaných jevů si prohlédnout zdůvodnění. Diktáty jsou doplněny motivačními obrázky, které se zobrazí při úspěšném vyřešení diktátu. V případě chyb v diktátu, je zobrazena pouze část odpovídající procentuální úspěšnosti uživatele. Mezi velké přednosti tohoto programu patří i tiskový modul, který umožňuje vytisknutí zvoleného diktátu, do kterého je pak možno doplňovat vynechané pravopisné jevy.

TS Český jazyk 4 – Pravopisná cvičeníJe volným pokračováním titulů pro výuku českého jazyka. Předchozí díly TS Český jazyk 1 - pravopis, TS Český jazyk 2 - jazykové rozbory a TS - Český jazyk 3 - diktáty patří mezi nejpoužívanější tituly v ČR. Všechny tyto 3 programy již mají za sebou úspěšnou evaluaci MŠMT .Tento díl je zaměřen především na procvičování a zdokonalování pravopisných znalostí žáků. Na rozdíl od programu TS Český jazyk 1 - pravopis zde již nejsou jednotlivé pravopisné jevy procvičovány na slovních spojeních, ale jsou procvičovány ve větách nebo v tematicky zaměřených souvislých textech. Program je velmi vhodný i pro žáky se specifickými poruchami učení a pro přípravu na přijímací zkoušky na SŠ. Titul obsahuje 3 verze. Klasická výuková část je rozdělena na procvičovací a testovací režim. Učitel či žák si zde vybere cvičení procvičující požadovaný pravopisný jev nebo jevy. Cvičení jsou pro přehlednost rozdělena do 17 hlavních kategorií. Každá kategorie je většinou ještě rozdělena na podkategorie. Je tedy možné zvolit např. cvičení zaměřené na vyjmenovaná slova po M nebo koncovky podstatných jmen v rodě mužském. U každého typu je také uvedeno od jaké třídy je vhodné toto cvičení zařadit. Na případnou chybu žáka v procvičovacím režimu reaguje program ihned nabídnutím správného zdůvodnění doplňovaného jevu. V testovacím režimu se chyby a vysvětlení správného řešení objeví až po vyplnění celého cvičení.

Výuka matematiky

TS Matematika - Logické hádanky a úkoly z geometrie Je pokračováním nové řady titulů pro výuku matematiky na 1. stupni ZŠ. Kromě verze určené pro žáky ZŠ se zde nalezá i speciální verzi určenou pro žáky MŠ, kterou velmi dobře využijí i žáci speciálních škol. Koncepce titulu umožňuje jeho velmi snadné zařazení do rámcově vzdělávacího programu školy. Předchozí titul této řady získal celou řadu ocenění v ČR (Zlatá Schola Nova) i na mezinárodních soutěžích (Comenius-Auszeichnungen 2005 v Berlíně). TS Matematika je uspořádána tak, aby ji bylo možné plnohodnotně využívat nejen v počítačových učebnách, ale i v běžných hodinách s využitím projektoru a případně i interaktivní tabule, což nepochybně mnohonásobně zvyšuje její užitnou hodnotu. Celý titul je rozdělen na šest samostatných částí, každou z nich žáky provází jedno zvířátko. V souladu s věkovým určením se klade velký důraz na motivační úvod, kterým začíná každá samostatná část programu a v němž průvodci ze světa zvířátek pomohou dětem pochopit problematiku probírané látky. Všechny úkoly jsou zadávány grafickou formou a mluveným slovem (namluvila paní Naďa Konvalinková), psaný text se vzhledem k věku dětí v programu prakticky vůbec nevyskytuje.

TS Matematika pro prvňáčky 1 Je prvním dílem z nové řady výukových programů pro výuku matematiky. Tento titul, který je zpracován v souladu se schválenými osnovami. Svým zpracováním naprosto dokonale odstraňuje strach a obavy, které někdy matematika u dětí vzbuzuje. Oslovuje v dětech jejich zvídavost a snahu po objevování. Jde o první program na našem trhu, který je nejen testovací ale i výukový a zároveň plně interaktivní. Každá reakce dítěte je ihned slovně vyhodnocena, správná odpověď je pochválena, při chybě je nabídnuta pomoc a rada, která přispěje k tomu, že dítě úkol vyřeší správně. Vzhledem k tomu, že je tento opravdu mimořádně rozsáhlý výukový program rozpracován po jednotlivých vyučovacích hodinách, dokáže plně zastoupit rodiče v každodenní domácí přípravě na vyučování.

Každé téma je dítěti předkládáno pomocí dramatizace úvodní motivační situace ze života zvířátek. Zvířátka se v programu chovají jako děti. Úvodní motivační situace většinou děti provází celou úvodní částí a velmi často zasahuje i do části věnované procvičování a zautomatizování početních operací. Toto CD je dále výjimečné množstvím rozličných činností, které jsou pro děti připraveny. Děti budou kromě vkládání správných čísel také vymalovávat, přeskupovat objekty, třídit předměty, dokreslovat obrázky, stavět z kostek, hledat na obrázcích změny a ukrytá čísla a plnit celou řadu dalších úkolů. Úkoly jsou dítěti vždy předkládány formou hry. V části věnované geometrii se v dětech snaží probudit zájem o pozorování a experimentování s tvary a prostorem. Všechny úkoly jsou zadávány grafickou formou a mluveným slovem, psaný text se vzhledem k věku dětí v programu prakticky vůbec nevyskytuje. Velká pozornost je věnována slovním úlohám. A nechybí ani pohádky s úkoly, které i ty nejmenší naučí, jak která číslice vypadá. Na závěr každé části je pro děti připravena soutěž, jejímž cílem je ověřit, zda si dítě učivo důkladně osvojilo.

TS Matematika pro 1. – 4. ročník ZŠ Je určen všem školáčkům, kteří se chtějí procvičit a zdokonalit v matematice. Učivo, je rozděleno do 13 modulů a zpracováno v souladu se schválenými osnovami MŠMT ČR. Děti si zábavnou formou procvičí problematické partie učiva matematiky, jejichž zvládnutí je však naprosto nezbytné. Jednotlivé typy příkladů je možné procvičovat samostatně nebo zvolit „pohádkovou“ variantu. Ta je vhodná zejména pro opakování učiva. Odměnou pro děti za úspěšné řešení příkladů jsou příběhy s vtipnými obrázky a animacemi. Všechny příběhy a komentáře namluvil Martin Dejdar. Menší děti zde naleznou klasické české pohádky, starší školáci i detektivní příběhy. Na CD se nalézá mnoho příkladů na pamětné i písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení. Zařazeny jsou příklady zaměřené na orientaci na číselné ose, zaokrouhlování čísel, rozklady čísel v desítkové soustavě, porovnávání čísel, příklady se závorkami a další důležité partie učiva matematiky prvního stupně ZŠ. Pro rodiče, kteří se doma připravují se svými dětmi, představuje tento program značnou časovou úsporu i díky mimořádně rozsáhlému tiskovému modulu, který je určený pro velmi jednoduché vytváření písemných testů (pracovních listů). Připravený test je možné vytisknout, případně uložit a později s ním dále pracovat. Tiskový modul umožňuje tisk všech typů úloh v programu obsažených. Je možno tedy vytisknout i příklady na písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení nebo příklady s rámečky. Všechny typy úloh lze libovolně kombinovat. Samozřejmostí je možnost vytisknutí správného řešení zvolených příkladů, které rodičům velmi usnadní následné opravování.

Programy Didakta

didakta1.jpgdidakta2.jpgdidakta3.jpgdidakta4.jpg

Výuka českého jazyka Slabikář – software pro všechny děti, které rychle s jeho pomocí zvládnou čtení. Děti si mohou zvolit vyhovující tempo učení. Slabikář proto vyhovuje dětem nadaným i dětem s vývojovými poruchami učení, které mohou vyloučit z poznávacího procesu stres. Je zde vhodná metodika, množství obrázků, všechna slova, slabiky i písmena jsou ozvučené. Čtení jako hra – na obláčku písmen, slabik a čtení jsou skřítci, kteří přinášejí 25 různých úloh v mnoha variacích.

Program PsaníJe určen k procvičování analýzy a syntézy při čtení a psaní. Pomocí programu lze procvičovat správné řazení písmen či slabik do slova či věty, případně i skládání slov do vět. Klient má na výběr vždy všechny prvky (písmena, slabiky a slova), ze kterých se má daný celek složit. Jednotlivé prvky jsou na při řešení úkolu pomíchány - klient výběrem procvičuje jejich správné zařazení. Pracovat může s předlohou, nebo i bez ní. S programem mohou klienti pracovat i samostatně, neboť jeho princip i ovládání je zcela jednoduché a intuitivní. Základní ovládání je možné pomocí jediné klávesy, a je tedy přístupný i osobám s těžkým tělesným postižením. Program byl původně určen pro klienty s afázií, kteří mají obtíže se čtením a psaním. Používat ho však mohou i děti, které mají problémy při čtení a psaní, hodí se pro klienty s DMO, vývojovou dysfázií, dyslexií, dysgrafií i lehčím mentálním postižením.

Český jazyk 1

Moderní výukový CD-ROM. Vhodný hlavně pro školáky. Obsahem titulu jsou zejména ty jevy, ve kterých děti nejvíce chybují. Náplň tvoří tématické okruhy: Podmět a přísudek – rozpoznávání ve větě a určování jejich druhů. Větné členy rozvíjející – určování druhů, rozlišování mezi přívlastkem shodným a neshodným, oddělování přístavku ve větě. Doplňování čárek – do jednoduchých vět i do souvětí.Jednoduché věty – druhy vět podle postoje mluvčího, rozlišování mezi jednočlennými a dvojčlennými větami. Souvětí – rozlišování vět hlavních a vedlejších, určování druhů vedlejších vět, poměrů mezi hlavními větami, doplňování vhodných spojovacích výrazů.

Český jazyk 2 Moderní výukový CD-ROM. Vhodný hlavně pro školáky. Tématické okruhy úloh: Pravopis hlásek – spodoba znělosti, zdvojené hlásky, doplňování ů/ú , doplňování ě/ně/je. Doplňování i / y – po tvrdých, měkkých i obojetných souhláskách, podle významu slov, do koncovek podstatných a přídavných jmen, shoda podmětu s přísudkem. Ohebné slovní druhy – určování všech mluvnických kategorií, druhy a skloňování zájmen a číslovek. Neohebné slovní druhy – stupňování příslovcí, určování druhů předložek a spojek, určování všech slovních druhů. Tvorba a význam slov – hledání kořenů slov, významy přejatých slov, určování počtu slabik ve slovech.

Výuka matematiky

Matematika

Tento CD-ROM slouží k procvičování matematiky v těchto číselných oborech : celá čísla, záporná čísla, desetinná čísla, zlomky. Využití registrovaného software je pro nižší i vyšší stupeň základních škol (kromě 1. třídy). Procvičují se následující operace: sčítání , odčítání, násobení, dělení, porovnávání. Dále se procvičuje orientace na číselná ose a také znalost převádění a porovnávání jednotek. Aplikace umožňuje tisk pracovních listů, takže je možné řešit úlohy i mimo dosah počítače.V nastavení je možné volit počet příkladů v sérii - 20 až 50 a číselný obor.Tabulky s výsledky pro každý typ hry informují o těch nejlepších počtářích. Do zvláštního souboru se zaznamenávají všechny výsledky dětí, ve kterém najdete typ úlohy, která byla řešena, číselný obor, datum, čas, počet správných a špatných odpovědí a výslednou známku.Aplikace má jednoduché ovládání a orientace v programu je bezproblémová díky sofistikovanému grafickému rozhraní.

Programy PONškola

ponskola6.jpgponskola7.jpg

Český jazyk

Program Český jazyk PONškola je určen pro žáky od 2. ročníku ZŠ. Hravou formou se děti seznamují s pravopisným učivem na prvním i druhém stupni ZŠ. Pro opakování pravopisu je program Český jazyk PONškola vhodný pro žáky vše ročníků ZŠ. Rozšíří si také slovní zásobu a upřesní si významy slov. Široké možnosti nastavení probíraného učiva umožňují postupnou výuku i prověření znalostí. Rozmanité hry i slovní hodnocení pomáhají udržet zájem a motivují děti ke zlepšování vědomostí. Pomocí programu Český jazyk PONškola připravíte pracovní listy ze všech okruhů pravopisného učiva českého jazyka.

V kompletu TS Český jazyk 1 - 4 naleznete čtyři na sebe navazující tituly určené k výuce českého jazyka. Titul TS Český jazyk 1 - 4 nabízí velký rozsah procvičované látky a snadné ovládání. Rozsáhlé možnosti tisku pracovních listů, které lze velmi snadno vytvářet náhodným nebo ručním výběrem ze všech obsažených jevů. Takto vytvořené testy lze tisknout, ukládat na disk nebo dále upravovat v textovém editoru. Všechny tituly TS Český jazyk obsahují bohaté možnosti nastavení, které umožňují individuálně přizpůsobit programy znalostem a věku dítěte. Díky této možnosti jsou vhodné od třetí třídy ZŠ až po závěrečné opakování českého jazyka před maturitou ve 4. ročníku gymnázia.

Moderní výukový CD-ROM Didakta Český jazyk 1, vhodný hlavně pro školáky. Obsahem titulu Didakta Český jazyk 1 jsou zejména ty jevy, ve kterých děti nejvíce chybují. Náplň programu Didakta Český jazyk 1 tvoří tématické okruhy: Podmět a přísudek – rozpoznávání ve větě a určování jejich druhů. Větné členy rozvíjející – určování druhů, rozlišování mezi přívlastkem shodným a neshodným, oddělování přístavku ve větě. Doplňování čárek – do jednoduchých vět i do souvětí.Jednoduché věty – druhy vět podle postoje mluvčího, rozlišování mezi jednočlennými a dvojčlennými větami. Souvětí – rozlišování vět hlavních a vedlejších, určování druhů vedlejších vět, poměrů mezi hlavními větami, doplňování vhodných spojovacích výrazů.

Program Český jazyk, přijímací zkoušky na SŠ je určen uchazečům o studium na všech typech středních škol, kde se vykonávají přijímací zkoušky z českého jazyka. Představuje skladbu 40 připravených variant písemných prací. Uživatelé tohoto programu zde najdou doplňovací cvičení zaměřená na pravopis, korektury textu, úlohy z jazyka ( hláskosloví, tvarosloví, skladba, sloh, slovní zásoba a její použití ) a z literatury. Svým rozsahem tyto písemné práce pokrývají učivo ZŠ, které je nezbytné zvládnout k úspěšnému vykonání přijímacích zkoušek z českého jazyka.

Písemné práce může uživatel řešit dvojím způsobem:

1. Práce s počítačem, kdy je žák omezen časovým úsekem 30 minut. Po uplynutí této lhůty a v případě dřívějšího dokončení práce je písemná práce vyhodnocena. V hodnocení se žák dozví, kde v testu chyboval a jaká je správná odpověď. Program vyhodnotí počet získaných bodů,z toho plynoucí procentuální úspěšnost žáka a udělí výslednou známku.

2. Jednotlivé varianty lze vytisknout ve dvojím provedení: a) Tisk žákovské verze – nevyplněná písemná práce. Žáci tak mohou řešit jednotlivé testy bez nutnosti mít vybavenou počítačovou učebnu dostatečným počtem PC. b) Tisk učitelské verze – správně vyplněná písemná práce, která ulehčí následné hodnocení jednotlivých testů.

Mgr.Ivana Tesařová


Nástroje pro stránku