Školská rada


Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada při ZŠ Brno, Úvoz 55 byla podle zákona 561/2004 Sb. § 167 a 168 zřízena k 1. 1. 2006 a má tři členy – zástupce zřizovatele, zástupce pedagogického sboru a zástupce z řad rodičů.

Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách, e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.


Volby do Školské rady při ZŠ Brno, Úvoz 55 konané dne 15. 6. 2021
Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby zástupce pedagogů a zástupce zákonných zástupců žáků do školské rady z důvodu vypršení mandátu členů stávající rady.

Výsledky voleb a složení školské rady:
Mgr. Vítězslav Khýn - jmenován zřizovatelem školy (vita.khyn@post.cz)
Mgr. Miloš PŘINOSIL, Ph.D. - zástupce pedagogického sboru (prinosil@zsuvoz.cz)
pan Karel Tischler - zvolen za zákonné zástupce žáků (kadel@mamutnet.cz)


Nástroje pro stránku