Skupinová výuka mimořádně nadaných žáků

Náš cíl

je vytvoření méně početné skupiny dětí v ročníku. Ve skupině kooperují žáci nadaní (popřípadě nadprůměrní) a mimořádně nadaní. Skupina bývá naplněna do počtu 15 žáků. Nastavení pomyslné, přibližně stejné startovací čáry pro děti srovnatelných schopností, na níž přirozeně navazuje intenzivní rozvoj celé škály intelektových schopností, poskytuje vyšší úroveň vzdělávání ve skupině rovnocenných partnerů s podobnými zájmy. Spojení mimořádně nadaných a nadaných dětí do skupiny brání projevům despektu či odstupu, kterým tyto děti často čelí při individuální integraci v běžných třídách. V méně početné skupině je zredukováno cyklické opakování učiva, naopak je zde čas věnovat se rozšiřujícím aktivitám, badatelské činnosti, obohacování a rozšiřování, případně akceleraci učiva. Skupinová výuka nadaných pracuje dle upraveného ŠVP.

Pro koho je skupinová výuka nadaných vhodná a pro koho ne?

Vzhledem ke specifičnosti výuky je nutné předeslat, že tato forma výuky není vhodná pro každého nadaného. Proto škola vyžaduje před zařazením dítěte do skupinky komplexní vyšetření nadání v PPP. Pro naše potřeby (cílený rozvoj oblastí nadání a posilování kompetencí žáků překonávat potíže a pracovat s chybou)je nedostačující mensovní test matematických schopností, potřebujeme znát míru nadání v jednotlivých oblastech, silné i slabé stránky dítěte, volní vlastnosti a práceschopnost. Na základě vyjádření PPP a výsledku výběrového řízení během zápisu pak škola rozhodne, zda je pro dítě vzdělávání ve skupině vhodné a dítě do skupinky zařadí.
Hladké zaškolení ve skupině lze předpokládat pokud:
- ve sledovaných oblastech je diagnostikované nadání nadprůměrné, vysoce nadprůměrné či mimořádně nadprůměrné
- kvalitní práceschopnost
- kvalitní či výborná paměť
- alespoň částečná znalost trivia (čtení,počítání, psaní)

Problémové či nevhodné zaškolení ve skupině je pokud se objeví:
- snížená míra práceschopnosti
- nízká úroveň dlouhodobé paměti
- asociální projevy chování
- dvojvýjimečnost: nadání kombinované s vyšší úrovní oslabení (ADD, ADHD, SPU, poruchy autistického spektra), které dítě není schopno kompenzovat bez dopomoci asistenta

Co je potřeba k zařazení dítěte do skupinky

Do 1. ročníku:
- absolvování prezenčního zápisu s výběrovým řízením
- doložení vyšetření nadání z PPP (nebo alespoň termín vyšetření)
- vyplnění dotazníku pro rodiče
- na základě bodového zisku pak dítě může být zařazeno do skupiny

Do vyššího ročníku:
- volná kapacita ve skupině
- doložení vyšetření nadání z PPP

Čím se lišíme od ostatních modelů vzdělávání nadaných?

- rozvoj nadání probíhá během celého vyučovacího procesu, hlavně ve výukových předmětech
- v menším kolektivu posilujeme sociální dovednosti a rozvíjíme silné stránky dítěte
- učíme děti týmové práci, argumentaci a práci s časem: stimulující úlohy, projekty, prezentace, heuristické metody, bádání, pojmové mapování…
- výuka ve skupině není nijak zpoplatněna, jsme státní škola
- vyučující jsou proškolení k práci s nadanými dětmi a mají za sebou roky praxe s nadanými


Nástroje pro stránku