Předběžně navržený program pro práci s počítačem

1.třída pro školní rok 2007 / 2008

Cílové zručnosti :

Cílem je seznámit děti s počítačem a s možnostmi jeho využití v každodenním životě, získat základní zručnosti v používání počítače. Využitím vhodných témat z výukových předmětů (čj-psaní, matematika, prvouka, výtvarná a hudební výchova) seznámit žáky s možnostmi kreslení (s pomocí digitální tužky a tabletu), vytvářet si omalovánky, trénování počítání, psaní na klávesnici a čtení vlastních textů.

Cílem je dosáhnout u dětí nejzákladnějších zručností a zásad práce s počítačem :

 • zapnutí / vypnutí počítače
 • práce s myší
 • práce s klávesnicí (aktivní použití výrazů např. delete, enter …)
 • ovládat jednoduchou výukovou hru

Obsah :

Děti většinou pracují samostatně, pod dohledem a s podporou vyučujícího, vlastním individuálním tempem. Mají dostatek příležitostí experimentovat, zkoumat a tvořit. Je potřeba věnovat dostatečný čas na nácvik jemné motoriky. Hlavním metodickým přístupem je konstruktivizmus.

Pro lepší zručnost při práci s myší je do učiva zařazena práce v grafickém editoru – pro děti

 • Program Malování-děti kreslí vlastní obrázky nebo obrázky podle návodu, kreslí volnou rukou i s použitím nástrojů editora.

Svou zručnost při práci s klávesnicí rozšiřují prostřednictvím práce s textem, v dětském textovém editoru (předpokladem je dovednost čtení písmen)

Základními aktivitami jsou :

 • psaní jednoduchého textu
 • úprava textu – kopírování, mazání
 • vytvoření nového dokumentu, uložení dokumentu
 • úpravy písma
 • použití barev

Možné použité nástroje :

 • SGP Baltík (režim Skládat scénu, Čarovat scénu)-multimediální obrázkové programování
 • grafický editor
 • textový editor

Při práci na PC bude kladen důraz na zdravotní hledisko (jak správně sedět, aby nebolela záda, krk a zápěstí, jak šetřit oči – dané parametry) a bezpečnostní hledisko (vhodný obsah, zneužití žáků). Program bude následně rozpracován do jednotlivých bloků.

Tématické a časové rozpracování pracovních bloků

Náplň bloků je dána orientačně (přibližně), aby se dala snadněji zakomponovat mezi ostatní materiály a aby bylo možné ji propojit s běžnou výukou.

Blok 1 (říjen, listopad, prosinec)

Cíl : Seznámení se s počítačem (umět počítač zapnout / vypnout). Seznámení se s myší a klávesnicí.

Nástroje : Baltík (režim Skládat scénu) Grafický editor (tužka, štětec)

Rozpracování :

A. Vlastní počítač

 • Seznámení s počítačem – co je monitor, klávesnice, myš
 • Zapnout počítač – síťový vypínač
 • Vypnout počítač – obdélníček START, levé tlačítko myši, sloupec NABÍDKA, kurzorem na nápis Vypnout počítač, dialogový panel – vypnout
 • Práce s myší – kurzor myši (šipka), ukázat kurzorem, levé / pravé tlačítko myši.

B. Režim Skládat scénu (Baltík)

 • Slouží k ovládnutí počítače. Skládání scény je nejjednodušším režimem programu.V tomto režimu je na obrazovce scéna, na kterou můžete vkládat předměty a z jednotlivých předmětů skládat složitější obrázky. To vše slouží ke zvládnutí manipulace s myší a orientaci na obrazovce (koordinace pohybů).

1. Vložit předmět z banky

2.Odstranit předmět ze scény

3.Přesouvat či kopírovat předměty

 • Vložit scénu do programu
 • Nakreslit vlastní předmět

Navíc : požádat o nápovědu, ukončit práci s Baltíkem, scény uchovávat na disku.

Blok 2 (leden, únor, březen)

Cíl : Upevnění předcházejících činností Upozornit a následně dbát na zdravotní hledisko

Nástroje : Baltík (režim Skládat scénu) Grafický editor (tužka, štětec) – kreslení předmětů Textový editor – základy psaní, seznámení s klávesnicí

Rozpracování :

A. Zdravotní hledisko (ergonometrie)

 • Oči (monitor na vzdálenost paže, správně umístěný…)
 • Záda a krk
 • Zápěstí

B. Vkládání do scény, vytváření obrázků Pokračování v režimu Baltík, děti zdokonalují, procvičují získané dovednosti

Grafický editor Paind (v režimu Baltík) :

Paint je grafický editor, který slouží především ke kreslení předmětů, používaných v programovacím nástroji Baltík. Mezi hlavní rysy tohoto grafického editoru patří:

a/ úplná sada běžných nástrojů pro kreslení (body, čáry, obdélníky, elipsy, gumy, spreje)

b/ komfortní práce s výřezy (přesun, kopie, převrácení, otočení, změna velikosti)

c/ zvláštní podpora práce s Baltíkovými předměty (přesun, kopie, průhledná barva)

d/ práce se zvláštním formátem obrázku - s Baltíkovou bankou předmětů

e/ možnost importu a exportu souborů

C.Textový editor :

Děti se učí orientovat se na klávesnici, vyhledávat písmenka podle diktátu / předlohy, samostatně píší slabiky a slova s využitím velkých, malých písmen či v kombinaci obou, popř. mohou psát i jednoduché věty. Je důležité vědět : použití kláves - Enter, Backspace, Shift, Delete, Caps Lock, numerické klávesy

D.Další práce s myší

 • Tlačítko START při spuštění PC
 • Pracovní plocha – obrazovka
 • Ikona – malé obrázky, dvojí stisknutí tlačítka myši
 • Tento počítač, Koš

Blok 3 (duben,květen, červen)

Cíl : Upevnění a utvrzení předcházejících zručností a dovedností Psaní jednoduchého textu, základní formátování (velikost a barva písma)

Nástroje : Baltík (režim Čarovat scénu) Grafický editor (tužka, štětec) Textový editor – psaní jednoduchého textu

Rozpracování :

A. Čarování scény s pomocí Baltíka

je druhým režimem programu. Objevuje se samotný Baltík, který stojí v levém dolním rohu scény a čeká na příkazy. V tomto režimu se děti naučí ovládat postavičku Baltíka a pochopí jeho základní příkazy. Naučí se s ním pohybovat.

B. Grafický editor Paind

Předchozí získané zručnosti a dovednosti si žáci nadále procvičují a upevňují.

C. Textový editor

Žáci začínají s opisem / přepisem daného textu, popř. vytvoří si vlastní text na kterém se učí základnímu formátování – mění velikost písma, barvu písma (učí se pracovat s nástrojovou lištou). Psaní v textovém editoru Word, Open Office Writer.

D. Opakování a procvičování získaných poznatků a dovedností

Celou výukou prostupuje hledisko bezpečnosti :

 • Zdravotní a psychické problémy při nevhodném používání počítače (mnoho hodin, nevhodné hry)
 • Problémy s nevhodným obsahem
 • Možnost zneužití žáků (nebezpečí chatu).

Mgr.Ivana Tesařová


Nástroje pro stránku