Vyučovací předmět : INFORMATIKA

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1.stupeň

Informační a komunikační technologie je pro dnešní dobu nevylučitelným předmětem základního vzdělávání. Poskytuje základy práce na počítači k vyhledávání informací, komunikaci se světem a usnadnění vlastní práce.

V hodinách jsou žáci seznámeni s počítačem a jeho jednotlivými částmi, jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s dostupným grafickým programem a programem textovým (Word), které jim mají usnadnit vlastní práci. Všechny tyto nástroje se žáci učí používat také pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na Internetu. Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů se učí používat elektronickou poštu. Žáci zde získávají také potřebné informace k jejich vlastní bezpečnosti práce s počítačem a k ochraně osobních dat. Získají povědomí o kladném i záporném přínosu práce s internetem, zejména v oblasti vyhledávání informací a komunikace.

Formy realizace: Kromě výkladu je ve vyučovací hodině kladen důraz zejména na vlastní praktickou práci žáků, procvičování jednotlivých úkonů až do jejich úplné automatizace, samostatné práce a vyhledávání informací, krátkodobé projekty a práce písemné, grafické.

Časová dotace: 1hodina týdně, v 1. ročníku

Místo realizace: V učebně informatiky.

Průřezová témata: VDO, OSV, MDV, EGS, MKV

Rozvíjené kompetence:

Kompetence k učení - zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání využívají zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých programů, literaturu apod. - tím, že žáci mohou využívat svých poznámek při praktických úkolech, se žáci učí pořizovat si takové poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou

Kompetence k řešení problémů - žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více - vyučující v roli konzultanta - žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce

Kompetence komunikativní - žáci se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty - při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.)

Kompetence sociální a personální - při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod. - žáci jsou přizváni k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný

Kompetence občanské - žáci jsou seznamování s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla …) tím, že je musí dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo …) - při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami

Kompetence pracovní - žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou - žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie

Předběžně navržený program pro práci s počítačem

Ročník: 1. + rozšiřující učivo pro nadané děti

školní rok 2007/2008

Cíl: Položení základů práce s počítačem u všech žáků.

Výstupy

 • S použitím nástrojů dokáže nakreslit obrázek a uložit jej, příp. otevřít pro změny a změněný znovu uložit.
 • Práce s grafickým programem.
 • Nezaměňuje pojmy Internet a web. Ví, co to je Internet, kdy vznikl a zná jeho služby.
 • Spustí program Internet Explorer.
 • Připojení k internetu a pojem internet.
 • Pod vedením učitele zapíše adresu do správného pole a používá pole Zpět, Vpřed, Přejít, Zastavit, Domů.
 • Ovládání a procházení internetem.

Učivo

 • Pod vedením učitele navštěvuje stránky vhodné pro svou věkovou kategorii.
 • Na webu dokáže vyhledat stránku o určitém tématu.
 • Z webové stránky dokáže uložit obrázek.
 • Vyhledávání informací, web.
 • Vyhledávání webových stránek o tématech z různých předmětů.
 • Zná význam pojmu poštovní programy, některý dokáže spustit a napsat zprávu, přečíst si došlou zprávu a zprávu smazat. * * Elektronická pošta = e-mail.

Mezipředmětové vztahy

 • OSV – kreativita,pravidla komunikace.
 • MDV – kritický přístup k informacím, ověřování zdrojů.
 • EGS – vyhledávání a komunikace informací o světě.
 • MKV – komunikace s lidmi z různých kultur.
 • VDO – svoboda slova (i jeho nebezpečí), pluralita názorů.

Poznámky

 • Nezapojuje přístroj do zástrčky. Nezasahuje dovnitř ani se nedotýká zadní strany skříně počítače a jeho periferií. Bezpečnost práce s počítačem.
 • Chrání si svá osobní data při práci s internetem a zvažuje, kdy je zveřejnit.

Předběžně navržený program pro práci s počítačem

1.třída

školní rok 2007/2008

Cílové zručnosti :

Cílem je seznámit děti s počítačem a s možnostmi jeho využití v každodenním životě, získat základní zručnosti v používání počítače. Využitím vhodných témat z výukových předmětů (čj-psaní, matematika, prvouka, výtvarná a hudební výchova) seznámit žáky s možnostmi kreslení (s pomocí digitální tužky a tabletu), vytvářet si omalovánky, trénování počítání, psaní na klávesnici a čtení vlastních textů.

Cílem je dosáhnout u dětí nejzákladnějších zručností a zásad práce s počítačem :

 • zapnutí / vypnutí počítače
 • práce s myší
 • práce s klávesnicí (aktivní použití výrazů např. delete, enter …)
 • ovládat jednoduchou výukovou hru

Obsah :

Děti většinou pracují samostatně, pod dohledem a s podporou vyučujícího, vlastním individuálním tempem. Mají dostatek příležitostí experimentovat, zkoumat a tvořit. Je potřeba věnovat dostatečný čas na nácvik jemné motoriky. Hlavním metodickým přístupem je konstruktivizmus.

Pro lepší zručnost při práci s myší je do učiva zařazena práce v grafickém editoru – pro děti

 • Program Malování - děti kreslí vlastní obrázky nebo obrázky podle návodu, kreslí volnou rukou i s použitím nástrojů editora.
 • Svou zručnost při práci s klávesnicí rozšiřují prostřednictvím práce s textem, v dětském textovém editoru (předpokladem je dovednost čtení písmen)

Základními aktivitami jsou :

 • psaní jednoduchého textu
 • úprava textu – kopírování, mazání
 • vytvoření nového dokumentu, uložení dokumentu
 • úpravy písma
 • použití barev

Možné použité nástroje :

 • SGP Baltík (režim Skládat scénu, Čarovat scénu)-multimediální obrázkové programování
 • grafický editor
 • textový editor

Během vyučovací hodiny bude kladen důraz na zdravotní hledisko (jak správně sedět, aby nebolela záda, krk a zápěstí, jak šetřit oči – dané parametry) a bezpečnostní hledisko (vhodný obsah, zneužití žáků). Program bude následně rozpracován do jednotlivých bloků.

Mgr.Ivana Tesařová


Nástroje pro stránku