Prevence


Co je preventivní program školy?

 • Preventivní program školy je vydán na základě Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, který do prevence sociopatologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus.
 • Cílem je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat sociální dovednosti.
 • Principem preventivní strategie je osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a rozvoj dovedností, které vedou k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona.
 • Velmi důležitou oblastí je prohlubování komunikačních dovedností mezi učitelem, rodiči a žákem, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty, řešení konfliktů, překonávání překážek a smysluplné využívání volného času.

Realizace

Metody a témata PPŠ výklad (informace) samostatná práce (slohové práce na určená témata, projekty, referáty, informace z tisku…) besedy, diskuse párová, skupinová práce, obhajoba určitého názoru rizikové formy chování v četbě, rozbor textů, volné zařazování témat do hodin slohu neformální debaty o šikaně, přínos sportu, využití volného času drogová prevence, toxikomanie zneužívání rostlinných alkaloidů, psychotropní látky a jejich vliv, drogy a alkohol působící na jedince, léčiva a drogy, nebezpečí návyku život různých kultur, rasismus, xenofobie rizikové formy chování ve společnosti projekty, besedy, exkurze, videoprojekce Konkrétní cíle v podobě znalostních kompetencí žáků:

Cíle PPŠ na 1. stupni:

 • žáci dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním léků;
 • znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek;
 • znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu; mají vědomosti jak udržovat zdraví a o zdravém životním stylu; mají právní povědomí v oblasti rizikových forem chování; umějí komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc;
 • umějí pojmenovat základní mezilidské vztahy;
 • umějí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti;
 • vědí, na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jejich práva;
 • mají povědomí o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých (šikana, násilí, zastrašování aj.), je protiprávní.

Cíle PPŠ na 2. stupni:

 • žáci znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví;
 • respektují odlišné názory či zájmy a odlišné způsoby chování a myšlení, jsou tolerantní k menšinám;
 • znají a uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky, spory řeší nenásilným způsobem;
 • znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích;
 • umějí spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné úkoly;
 • znají významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí;
 • znají činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů;
 • uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za případné protiprávní činy;
 • umějí chápat zdraví ve smyslu holistickém, ve složce fyzické, duchovní a sociální;
 • umějí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky;
 • umějí vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví; znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny; vědí, že zneužívání dítěte je trestné; umějí diskutovat o rizicích užívání drog, orientují se v trestně právní problematice návykových látek;
 • vědí, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou využít;
 • bezpečně zvládají účelné modely chování v krizových situacích (šikanování, týrání, sexuální zneužívání aj.) a správně se rozhodují v situacích vlastního nebo cizího ohrožení;
 • dokáží komunikovat se specializovanými službami (linky důvěry, krizová centra);
 • odmítají projevy brutality a násilí zprostředkované médii a umějí o nich diskutovat.

Nástroje pro stránku