Zpět

Skupinová výuka na 2. stupni

Projekt je přirozeným vyústěním skupinové výuky realizované na prvním stupni v letech 2010 - 2012. Vytvoření méně početných skupin dětí v ročníku, v nichž kooperují žáci nadaní (popřípadě nadprůměrní) s jedinci mimořádně nadanými se ukázalo jako optimální model podporující rozvoj nadaných dětí. Žáci spolupracují v hlavních výukových předmětech, přičemž výchovy jsou vyučovány v širších kolektivech. Tím je eliminována izolace nadaných od běžné populace, a zároveň je jim poskytnuta vyšší úroveň vzdělávání ve skupině rovnocenných partnerů s podobnými zájmy. Na druhém stupni předpokládáme již menší důraz na přiměřenou akceleraci. Podstatným aspektem bude spíše systematické obohacování, rozšiřování učiva a dále vhodné způsoby zpracovávání nabytých i nově získaných poznatků a informací.

Součástí skupinové výuky bude vytvoření specifických učebních plánů pro skupiny nadaných, které budou postupně začleňovány do stávajícího ŠVP. Bude upravena předmětová skladba v jednotlivých ročnících a navýšena hodinová dotace v přírodovědných předmětech. Nově vytvořené předměty Společenskovědní a Přírodovědný seminář umožní nadaným žákům maximální rozvoj i ve specifických oblastech jejich zájmů. V procesu výuky jsou samozřejmostí aplikace zážitkové pedagogiky, empirické metody získávání poznatků, prvky problémové a projektové výuky, systematicky budované portfolio a pravidelná evaluace každého žáka. Kromě široké nabídky volnočasových aktivit jsou pro nadané připraveny specifické výukové kroužky z oblasti přírodních a společenských věd. Náročnou koncepci výuky realizuje tým pedagogů, který má ve svých řadách předmětové specialisty, proškolené v oblasti pedagogiky nadaných a schopné optimálního individuálního přístupu.

Individuální vzdělávací plán

Žáci diagnostikovaní jako mimořádně nadaní musí mít i ve skupinové výuce vypracovaný individuální vzdělávací plán (vyhláška č.73/2005 Sb.). Na jeho tvorbě participuje třídní učitel, rodiče a PPP. Individuální vzdělávací plán (dále jen IVP) každého žáka obsahuje osobní údaje, výstupy z psychologického vyšetření, jeho výsledek a závěr, závěry kontrolních vyšetření, důležité zdravotní údaje, žádost rodičů o IVP, rozhodnutí ředitele školy o povolení IVP, pedagogickou diagnostiku, plány učiva s rozšiřujícími aktivitami na dané období. Průběžně postihuje veškeré změny. Obsahuje také materiálně-technické a organizační zabezpečení výuky, které zabezpečí škola (třídní učitel). Především jde o používání alternativních učebnic, pracovních listů, encyklopedickou literaturu, AV a počítačovou techniku, interaktivní PC programy atd.

Proměnnou a doplňovanou součástí IVP je i modifikovaný učební plán a měsíční vzdělávací plány předmětů.

Modifikované přístupy vyučujícího ke vzdělávání nadaných

 • stimulující úlohy – umožňují zapojení vyšších úrovní myšlení, logiku, řešení problémových úloh, vícekrokové úkoly
 • diferencované aktivity – možnost výběru náročnější nebo lehčí verze
 • vlastní řešení - vysvětlování a diskuze o různých řešeních, vyvozování nových poznatků
 • skupinové vyučování – tvoření pracovních skupin na základě různých principů, v různém počtu, jako součást kompetence sociálně personální
 • problémové vyučování
 • projektové vyučování – tvorba projektů na dané téma, skupinové i individuální, projekty hodinové, měsíční celodenní projekty, účast na celoškolních jednodenních i dlouhodobých projektech
 • experimentování
 • diskuze – vedení, pravidla, rozvoj schopnosti naslouchat, argumentovat, přesvědčovat
 • prvky kritického myšlení – argumentace, správný výběr a třídění informací
 • prezentace – zprostředkování nabytých poznatků, vystižení podstaty jevu
 • omezení mechanického osvojování vědomostí
 • samostatné řešení nenacvičených úloh – samostatné nebo skupinové objevování principů, diskuze o nich
 • uplatňování sebehodnocení – vytváření správného sebeobrazu
 • pojmové mapování
 • brainstorming

Materiální a personální zabezpečení

Předpokládáme vybavení tříd počítači s přístupem na internet, dataprojektory a dále soupravou tabletů, které umožní individuální práci koordinovanou pedagogem. Kromě kmenové třídy mohou žáci využívat i veškeré odborné učebny školy - fyzikální a chemickou laboratoř, infocentrum, pracovnu přírodních věd s interaktivní tabulí atd. Při výuce budou selektivně využívány některé učebnice a pracovní sešity (jejich části) různých nakladatelství, které nabízejí škálu rozšiřujícího učiva. Samozřejmostí je individuální tvorba optimálních pracovních listů samotnými vyučujícími. Ti budou průběžně proškolováni formou účasti na interaktivních dílnách a praktických seminářích. Zároveň absolvují dlouhodobý kurz věnující se problematice vzdělávání nadaných dětí školního věku.

Informování rodičů a veřejnosti

O průběhu výuky a plánovaných akcích jsou rodiče průběžně informováni na webových stránkách školy (třídy). Předpokládáme, že rodiče budou mít zájem o častější kontakt s třídním učitelem. Mimo běžné způsoby informování (žákovská knížka, hovorové hodiny, třídní schůzky) nabízíme možnost individuální konzultace, návštěvu výuky a e-mailový kontakt. Předpokládáme hlubší participaci rodičů nadaných na společných akcích třídy, materiální pomoci a jejich organizačním zajišťování.


Zpět


Nástroje pro stránku