Zpět

Projekt EU Skupinová výuka na 1. stupni

Cílem projektu je vytvoření méně početných skupin dětí v ročníku, v nichž by kooperovali žáci nadaní (popřípadě nadprůměrní) s jedinci mimořádně nadanými. Startovací počet dětí ve třídě předpokládáme 10 – 12. Jde nám o nastavení jakési pomyslné - přibližně stejné - startovací čáry pro děti srovnatelných schopností, na níž přirozeně navazuje intenzivnější rozvoj celé škály intelektových schopností. Žáci budou spolupracovat v hlavních předmětech, výchovy pak budou vyučovány v rámci kmenových tříd. Tím se zabrání izolaci nadaných od běžné populace, a zároveň jim bude poskytnuta vyšší úroveň vzdělávání ve skupině rovnocenných partnerů s podobnými zájmy. Spojení mimořádně nadaných a nadaných dětí do skupiny zabrání projevům despektu či odstupu, kterým by museli čelit při individuální integraci v běžné třídě. V méně početné skupině předpokládáme odstranění cyklického opakování pojmů v prvouce, přírodovědě a vlastivědě, obohacování a akceleraci přiměřenou schopnostem dětí ve všech předmětech. Tato skutečnost vede k nutnosti vytvoření specifických učebních plánů pro skupiny nadaných, které budou postupně začleňovány do stávajícího ŠVP.

Individuální vzdělávací plán

 • Žáci diagnostikovaní jako mimořádně nadaní musí mít i ve skupinové výuce vypracovaný individuální vzdělávací plán (vyhláška č.73/2005 Sb.).
 • Na jeho tvorbě participuje třídní učitel, rodiče a PPP.

Individuální vzdělávací plán (dále jen IVP) každého žáka obsahuje osobní údaje, výstupy z psychologického vyšetření, jeho výsledek a závěr, závěry kontrolních vyšetření, důležité zdravotní údaje, žádost rodičů o IVP, rozhodnutí ředitele školy o povolení IVP, pedagogickou diagnostiku, plány učiva s rozšiřujícími aktivitami na dané období. Průběžně postihuje veškeré změny. Obsahuje také materiálně-technické a organizační zabezpečení výuky, které zabezpečí škola (třídní učitel). Především jde o používání alternativních učebnic, pracovních listů, encyklopedickou literaturu, AV a počítačovou techniku, interaktivní PC programy atd.

 • Proměnnou a doplňovanou součástí IVP je i modifikovaný učební plán a měsíční vzdělávací plány předmětů.

Modifikované přístupy vyučujícího ke vzdělávání nadaných

 • stimulující úlohy – umožňují zapojení vyšších úrovní myšlení, logiku, řešení problémových úloh, vícekrokové úkoly
 • smysluplné zaměstnávání – možnost práce navíc, jiného tipu, na vyšší úrovni, ale také možnost nedělat chvilku nic, dobrovolně se rozhodnout co a jak budu dělat
 • prezentace – některé části učiva,které žák už zná, může prezentovat místo vyučujícího
 • vlastní řešení - vysvětlování a diskuze o různých řešeních, vyvozování nových poznatků
 • diferencované aktivity – možnost výběru náročnější nebo lehčí verze
 • skupinové vyučování – tvoření pracovních skupin na základě různých principů, v různém počtu, jako součást kompetence sociálně personální
 • problémové vyučování
 • projektové vyučování – tvorba projektů na dané téma, skupinové i individuální, projekty hodinové, měsíční celodenní projekty, účast na celoškolních jednodenních i dlouhodobých projektech
 • experimentování
 • diskuze – vedení, pravidla, rozvoj schopnosti naslouchat, argumentovat, přesvědčovat
 • prvky kritického myšlení – argumentace
 • omezení mechanického osvojování vědomostí
 • nejednoznačné zadání úloh
 • neřešitelné úlohy
 • samostatné řešení nenacvičených úloh – samostatné nebo skupinové objevování principů, diskuze o nich
 • uplatňování sebehodnocení – vytváření správného sebeobrazu
 • pojmové mapování
 • brainstorming

Specifikace rozšiřujících aktivit v jednotlivých předmětech na 1. stupni

Český jazyk

V psaní předpokládáme uplatnění genetické metody, souběžně s nácvikem písma psacího běžné používání písmen tiskacích. Tiskací písmo děti již většinou znají, jeho nácvik je rychlejší a lehčí, což umožní dříve pracovat s grafickou podobou jazyka, vytvářet slova, věty, verše, příběhy atd. Mechanický nácvik psacího písma bude poněkud zredukován-půlstránky, vkládání úkolů, pracovní listy. Pro oživení budou používány hry s písmem – psaní odzadu, věty na slova se stejným počátečním písmenem, křížovky, rébusy, přesmyčky, tvorba textu s vloženým obrázkem či symbolem, rýmovačky, psaní jmen osobností, zeměpisných názvů, odborných pojmů, cizích slov, vesmírná adresa, hledání souvislostí psacích a tiskacích tvarů, velkých a malých písmen, vymýšlení vlastních tvarů, šifrování atd. Hodnocení v psaní, vzhledem k často se objevující nezralosti jemné motoriky u chlapců, bude pouze symbolické nebo slovní. Gramatické poznatky budou většinou vyvozovány nastolením problému a vlastním výzkumem. Pro obohacení výuky a omezení mechanického procvičování učiva budou využívány didaktické hry – slovní pyramidy, hry s abecedou, slabikami, třídění slov, významové rodiny. Důraz je kladen spíše na prohlubování a rozšiřování učiva – výjimky, cizí slova, méně používaná slova, odborné výrazy, práce se slovníky už v nižších ročnících atd. Slohová výchova bude rozšířena hlavně o vlastní tvorbu, obohacena o zajímavé, inspirující a podněcující slohové aktivity – příběh k obrázku, němé obrázky, kdybych byl…, kdyby nebylo…, svět naruby, jiná planeta, deník, společná tvorba, bajka, tvorba třídního časopisu. Nácvik čtení předpokládá nejméně v 1. pololetí 1. ročníku dělení na čtenáře a nečtenáře. I nečtenáři většinou znají některá písmena, výuka navazuje na již získané poznatky, je přiměřeně akcelerovaná podle schopností dětí. Čtenáři se věnují četbě literatury podle vlastního zájmu, která je obohacená o zajímavé aktivity s textem – oprava textu, hledání skrytých slov, skládání a členění textu, dramatizace atd. Literární výchova úzce souvisí s nabytými čtenářskými dovednostmi a aktivitami. Vzhledem k rychlejšímu nácviku čtení nebo již hotovým čtenářským dovednostem může být tato část českého jazyka značně obohacena o hlubší poznání literatury, zejména její žánrové pestrosti. Lidová slovesnost, ale i beletrie a odborná literatura by měly děti podněcovat ke stálému zájmu o literaturu a vlastní tvorbu – vytváření vlastních veršů, rébusů, pohádek, rýmovaček, autorského čtení, vyhledávání potřebných informací. Od pololetí předpokládáme pravidelné návštěvy městské knihovny.

Anglický jazyk

Výuka cizího jazyka bude přizpůsobena akceleraci výuky v českém jazyce tak, aby vyhovovala zvýšenému tempu práce, s adekvátním použitím zajímavých rozvíjejících aktivit a mezipředmětových vztahů. Kvalitní a soustavnou výuku anglického jazyka i při jednohodinové dotaci v 1. a 2. ročníku garantuje jazyková vybavenost vyučujících ve skupinách nadaných tak, že se cizí jazyk prolíná celým vyučováním. Ve druhém období se na výuce podílí lektor anglického jazyka - rodilý mluvčí. V případě zájmu dětí o studium dalšího cizího jazyka nabízíme jazykové kroužky – němčina, španělština, italština, ruština, francouzština.

Matematika

V matematice se bude výuka zaměřovat převážně na učivo rozšiřující. Preferujeme vlastní cesty řešení před předčasným nácvikem algoritmů. V aritmetice většina nadaných již chápe pojem číslo, ovládá numeraci do 20. a operace sčítání a odčítání nejméně v oboru do 10. Předpokládáme, že výuka bude navazovat na již získané poznatky. K obohacení výuky budou využívány různé zajímavé netradiční úlohy – pyramidové úlohy, magické čtverce, doplňovačky, domino s chybou, loto, složené slovní úlohy, vlastní tvorba úloh, úlohy s chybou, neúplné, neřešitelné nebo s nadbytečnými údaji, vlastní vyvozování operací (násobení, písemné operace), logické hádanky, řetězovky, číselné řady s pravidlem, číselné kódy a šifry, bludiště, kombinatorické úlohy, jiné číselné soustavy. V geometrii je třeba zohlednit rozdílnou úroveň jemné motoriky žáků. K obohacení výuky budou používány hry s tvary, intuitivní vyvození pojmů z vyšších ročníků, optické hry a klamy, puzzle, využívání znalostí v jiných předmětech. Předpokládáme dřívější práci s kružítkem a trojúhelníkem s ryskou.

Informatika

Předmět seznamuje žáky se základními textovými a grafickými editory a jejich specifikací, převážně se však zaměřuje na základy programování – práci s PC programem Baltík. Předpokládáme, že práce s počítačem bude běžnou i v ostatních předmětech, mimo hodiny informatiky. Pro individuální práci s počítačem budou žáci využívat Infocentrum, popř. počítače s funkčním internetem ve třídě i v době mimo vyučování. Cílem předmětu je získání kompetencí používání počítače jako běžné součásti práce.

Prvouka

V hodinách prvouky je pro nadané mnoho témat již důvěrně známých, proto se budeme orientovat především na prohlubování a rozšiřování učiva, častější využívání méně používaných metod – výzkum, samostatná práce na referátu, práce s počítačem, vyhledávání informací, experiment, pozorování, projekt, návštěvy muzeí a tematických výstav, třídní časopis, tematické exkurze a pracovní dílny. Z obohacujících témat a aktivit jsou to – historie hodin, výroba strojová a ruční, cizokrajná zvířata a rostliny, zvláštnosti, výjimky a kuriozity v přírodě environmentální výzkum, práce s plánem města, kompasem, výzdoba třídy, koutek zajímavostí z domova a zahraničí, fáze měsíce, časová pásma, život ve vesmíru, léčivé rostliny, herbář, porovnávání těl živočišných druhů, zařazení člověka do soustavy organismů a srovnávání, evoluční teorie, nejnovější výzkumy a objevy, koutek živé přírody. Zajímavým doplňkem se jeví tvorba vlastní knihy o přírodě, ve které si žák shromažďuje všechny předložené poznatky, ale i výsledky vlastního bádání.

Přírodověda

Obohacování témat se přizpůsobí zájmům dětí. Dává velký prostor prezentaci vlastních poznatků ostatním. Stejně jako v prvouce využíváme všech výše zmiňovaných způsobů práce, ale také experimentování v odborných pracovnách fyziky, chemie, dílen a školní kuchyně. Obohacující témata a aktivity: laboratorní práce z fyziky a chemie, debrujárské pokusy, dlouhodobé pozorování počasí a jeho projevy, systém třídění živočichů a rostlin, významné osobnosti vědy, vyhynulí živočichové, ohrožené druhy živočichů, chráněné rostliny, sledování aktuálního stavu a změn na Zemi, cizokrajné rostliny, pěstebné pokusy, výzkum vesmíru, jednoduché stroje, technické vynálezy atd.

Vlastivěda

Ve 4. ročníku je učivo zaměřeno na Českou republiku a její historii. V 5. ročníku pak na státy celého světa. K obohacení a rozšíření témat využíváme hlavně vlastní výzkum a jeho prezentaci, projektové dny a další již zmiňované metody. Z obohacujících témat a aktivit: historie školy, tematické exkurze (hlavní město, Bratislava, Vídeň), česká a světová nej, tematické sbírky, světové osobnosti

Vědouka

Od prvního ročníku jsou žákům nabízena v tomto novém předmětu obohacující témata z oblasti chemie, fyziky, společenských věd…formou projektů, výzkumu, experimentování a vlastních prezentací. Výsledkem práce v předmětu je ročníková práce žáka.

Výchovy

Výuka v tělesné výchově bude probíhat podle ŠVP v rámci kmenové třídy. V estetickopracovních činnostech bude ve zvýšené míře využíváno mezipředmětových vztahů, projektového a problémového vyučování. Přestože výuka bude probíhat ve kmenové třídě, lze uplatnit obohacení tématy – vesmír, desková hra, model stavby, technické stavebnice, … Hudební výchova bude dělena s anglickým jazykem. Dramatická výchova je součástí výchovy hudební a českého jazyka.

Mimoškolní péče o nadané

V nabídce mimoškolních aktivit pro nadané předpokládáme především využití tradičních školních kroužků. Sportovní oblast představují kroužky bruslení, míčové hry a sebeobrana, v oblastech uměleckých hra na flétnu, moderní tanec, modelování, dramatický kroužek a specifické kluby Deskové hry a Netík. Nabídku doplňují specifické IT a technické kroužky Edison, Robotík, Informatik, Panda a Debrujáři. Předpokládáme, že podle poptávky budeme schopni zajistit odborné lektory i pro další oblasti zájmu. Nedílnou součástí mimoškolní péče o nadané by měl být i Klub rodičů nadaných dětí, který by měl spolupracovat při zajištění exkurzí, výletů a zájezdů.

Po 5. ročníku nadaní mohou pokračovat ve skupinové výuce i na 2. stupni školy nebo zvolit studium na víceletém gymnáziu. Žáci, kteří se rozhodnou pokračovat ve své „skupince“ i na 2. stupni mají připravený program do 9.(8.)ročníku - viz. Skupinová výuka nadaných na 2. stupni.

Struktura vyučovací jednotky

Odlišnost práce s nadanými předurčuje i odlišnou strukturu hodin. V současnosti se uplatňuje model dávající více prostoru k individuálním či skupinovým činnostem podle výběru žáka. Menší část vyučovací jednotky je věnována společné práci všech ve skupině. Po zvládnutí základní náplně si děti volí doplňkovou činnost. Mají možnost výběru oborového( čj, m, pr,) i volbu náročnosti úkolu. Nechybí i možnost naprosto oddechové činnosti ( křížovky, sudoku, bludiště, omalovánky). Individuální výběrová činnost je vyvažována společnými diskuzemi nad problémy, či vyhledáváním potřebných informací a jejich prezentací. Jako nezbytností se jeví přístup dětí k počítači kdykoliv během vyučování.

Materiální a technické zabezpečení

Předpokládáme vybavení tříd počítači s přístupem na internet, vybavenými tiskárnou se skenerem, základní knihovničkou, vybavenou sadou encyklopedií , postihujících hlavní oblasti zájmů nadaných (vesmír, zeměpis, historie…), slovníky, pravidla, přehledy. Kromě třídy by měli žáci později využívat i veškeré odborné učebny školy - fyzikální a chemickou laboratoř, infocentrum, modelovnu, hudebnu, školní kuchyni, pracovnu přírodních věd s interaktivní tabulí. Při výuce budou selektivně využívány některé učebnice a pracovní sešity (jejich části) různých nakladatelství, které nabízejí škálu rozšiřujícího učiva. Samozřejmostí je individuální tvorba pracovních listů vyučujícími. Podle potřeby a na míru dětem slouží nejen k obohacení a rozšíření učiva, ale i k samoobjevování nových pojmů.

Vzdělávání a odbornost pedagogů

V první fázi jsme zajistili pravidelné proškolování pedagogů, účast na interaktivních dílnách a praktické semináře. Těžiště vzdělání v této oblasti však spatřujeme v absolvování studia pedagogiky nadaných. V souvislosti s touto specifickou oblastí pedagogiky iniciujeme spolupráci s ped. fakultou MU na realizaci semestrálního studia oboru.

Informování rodičů a veřejnosti

O průběhu výuky a plánovaných akcích jsou rodiče průběžně informováni na webových stránkách školy (třídy). Předpokládáme, že rodiče budou mít zájem o častější kontakt s třídním učitelem. Mimo běžné způsoby informování (žákovská knížka, hovorové hodiny, třídní schůzky) nabízíme možnost individuální konzultace, návštěvu výuky a e-mailový kontakt. Předpokládáme hlubší participaci rodičů nadaných na společných akcích třídy, materiální pomoci a jejich organizačním zajišťování.

Evaluace projektu

bude probíhat každý rok dotazníkovou metodou a vlastním pozorováním třídního učitele. Evaluace a její výstupy budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách školy. Předpokládáme i pravidelné informování nadřízených orgánů a institucí o průběhu, doplňování a úspěšnosti skupinové výuky nadaných. Předpokládáme, že skupinová výuka bude alternativou k individuální integraci nadaných v Brně a okolí. Nebojme se „přiznat“ své nadané a buďme schopni jejich potenciál efektivně rozvíjet i v rámci základního vzdělání, ať už si vyberou tu či onu formu.

Zpět


Nástroje pro stránku