Některé možnosti rozvoje řeči:

Správnou výslovnost mohou výchovou ovlivňovat rodiče i učitelé u dětí předškolního a mladšího školního věku. Hravou formou se provádí cvičení dechová, fonační, cvičení na rozvoj sluchového vnímání, průpravná artikulační cvičení. Těmito cvičeními můžeme ovlivnit většinu nedostatků ve výslovnosti dětí předškolního věku, nesmí se však jednat o vadnou výslovnost. V případě vadné výslovnosti je nutná péče logopeda.

K rozvoji správné výslovnosti jednotlivých hlásek je nutné využívat jednoduché obrázky, dětem srozumitelné. Nikdy nenutíme děti jen opakovat jednotlivá slova nebo věty, hrozí tu nebezpečí ztráty zájmu dítěte. Použitím vhodného názorného materiálu toto nebezpečí odpadá, současně se daří rozvíjet pasivní i aktivní slovní zásobu dětí.

K rozvoji řeči (ale také paměti, dýchání, rytmu, melodie atd.) využíváme říkadla, básničky, pohádky, pohybové hry, rozpočítadla, příběhy…

Pohotové a zřetelné vyjadřování – dítěti klidnou, přesnou a správnou výslovností předříkáváme slova, která má opakovat. Nejprve slova běžná a kratší, později slova, ve kterých se objevují souhláskové shluky (zákrok, vzdech, smířlivý, tržba, mrzutost, čtyřdobý), méně frekventovaná (vodojem, transformátor, vnímavější), delší slova (zprostředkovat, devadesátiletý, marnotratnost, podpovrchový).

Jazykolamy – př. Já rád játra, ty rád játra. Meleme, meleme, jedeme, jedeme. Ve zvonici zvoní zvony. Koupil jsem si šest švestek. Ježek běží na žížaly do žita. Osuš si šosy. Jak nepřijdou vaši k našim, tak nepřijdou naši k vašim aj.

Rozvoj slovní zásoby – povzbuzujeme dítě, aby nám něco vyprávělo. Lepší je ovšem podněcovat dítě návodnými otázkami nebo tématickými okruhy např. jmenujeme předměty podle barev, třídíme slova dle zkušenosti dítěte (hračky, co máme v kuchyni, koupelně, co dělá doma maminka, jaké zná obchody…), jmenujeme věci ze stejného materiálu, vymýšlení rýmů, slov opačného významu, slova podřazená, čím se liší jednotlivé předměty, vytváření definic př. co je to jehla? atd.

Rozvoj paměti u dětí se specifickými poruchami učení

Některé možnosti rozvoje paměti: Dítěti říkáme řadu čísel, kterou má opakovat – začínáme s čtyřmi jednomístnými čísly, pořadí čísel měníme. Počet zvyšujeme. Obrázky pexesa, kartičky s geometrickými tvary nebo čísly. Na kterém místě předmět ležel – předkládáme kartičky nebo předměty. Po jejich zakrytí některé z nich dítěti ukážeme a to má říci, kde ležel(a).

Paměť zraková – cvičíme několikavteřinovou ukázkou obrázků, písmen, číslic, které pak dítě má popsat.

Sluchová paměť – rozvíjíme pomocí říkanek, kde rytmus podporuje zapamatování. Pro starší děti pak různá přísloví, citáty, které si mají pamětně osvojit.

Kinestetická paměť – pomáhají rozvíjet sestavy cviků, taneční kroky, figury nebo rozlišování předmětů, materiálů hmatem.

Mgr.Ivana Tesařová,speciální pedagog


Nástroje pro stránku