Připravenost dítěte na školu a problematika školní zralosti

Období nástupu do školy patří mezi nejvýznamnější etapy vývoje dítěte, proto se kromě odpovědí na otázku, kdy má dítě nastoupit do školy a jaká má splňovat kriteria, upíná také pozornost k vyhledávání dětí, u nichž hrozí riziko selhávání, které může negativně ovlivnit nejen školní, ale též osobnostní vývoj jedince.

Některé děti se po nástupu do školy těžko přizpůsobují školnímu režimu. Objevují se obtíže v soustředění, hravost, obtíže v podřizování se kolektivu a vedení učitele. Baví se, ruší jak přemírou pohybu, tak stálým vykřikováním, mluvením. Takové chování je jedním ze zdrojů problémů, zaostávání ve výuce. Sebehodnocení dítěte a zájem o školu se snižují, objevují se problémy v rodině, protože rodiče často nechápou příčiny obtíží. Může dojít až ke konfliktu mezi rodiči a školou.

Změny se mohou projevovat i v chování doma. Dítě nechce ráno vstávat, stěžuje si na bolesti břicha, odmítá chodit do školy, je unavené, nechce se připravovat na vyučování. Tyto problémy mizí v době prázdnin nebo s přicházejícím víkendem. Příčinou může být nedostatečná školní zralost nebo připravenost

Školní zralost

Je jedním z předpokladů připravenosti jedince na školu po stránce tělesné, duševní i sociální, je tedy definována jako dosažení takového stupně vývoje, kdy je dítě schopno účastnit se vyučovacího procesu. Znamená tedy zralost centrální nervové soustavy, která se projevuje odolností vůči zátěži, schopností soustředit se a emoční stabilitou. Pro emočně nezralé dítě nemá role školáka motivační sílu, protože je příliš zatěžuje. Zralost centrální nervové soustavy je předpokladem úspěšné adaptace na školní režim, její zrání ovlivňuje lateralizaci, rozvoj motorické a senzomotorické koordinace. Je předpokladem k rozvoji zrakové a sluchové percepce. Alespoň relativní úspěšnost ve škole závisí též na úrovni regulačních kompetencí, které ovlivňují stupeň využití rozumových schopností (Vágnerová,2005).

Rodiče mají možnost požádat o posouzení školní zralosti pracovníky pedagogicko-psychologické poradny.

Předpoklady dítěte, které jsou potřebné pro zvládnutí školního procesu :

  • řeč: výslovnost, komunikace, reprodukce obsahu, vyjadřovací schopnosti;
  • činnost a hra: vztah k nim a zájem o ně, osvojování nové činnosti;
  • motorika: ovládání pohybové aktivity, zručnost, obratnost;
  • grafomotorika;
  • sociabilita;
  • zvládnutí prvků sebeobsluhy;
  • emocionalita;
  • chování : samostatnost, aktivita, hravost, disciplinovanost, přizpůsobivost.

Mgr.Ivana Tesařová, speciální pedagog


Nástroje pro stránku