Jak pracovat s dětmi s SPU?

Vzhledem k dysgrafii žáka se doporučuje:

 • linkované sešity do všech předmětů,
 • pomocné linky a pomocné podložky,
 • čtverečkované sešity (matematika),
 • vhodné pero,
 • umožnit psát některé úkoly na počítači,
 • umožnit občasné ofocení zápisů od spolužáků,
 • umožnit vkládat do sešitů průpisy přes kopírovací papír (propisuje spolužák),
 • tištěné texty připravuje vyučující,
 • vlepování textů do sešitů (žák má vždy u sebe lepidlo na papír),
 • projevovat shovívavost při hodnocení písemného projevu,
 • tolerovat nečitelnost textu,
 • tolerovat grafické nepřesnosti v geometrii,
 • tolerovat neúhlednost prací ve výtvarné výchově.

Vzhledem k dyslexii žáka se doporučuje:

 • číst denně nahlas nejdéle 1/4 hodiny (u starších i déle),
 • zamezit tzv. „tichému skladu“, kdy si žák slovo nejdříve pročítá několikrát pro sebe,
 • žák při pročítání textu sleduje očima řádek a na požádání ukáže právě pročítané slovo,
 • číst vždy nový text,
 • číst kratší texty – povídky, encyklopedie atd.,
 • nenutit žáka k několikanásobnému pročítání stejného textu (cvičí se tím paměť, ale ne správné čtení),
 • číst s okénkem na celý řádek (okénko je shodné s výškou písma – žáka „neruší“ text v okolí),
 • umožnit slabikování u víceslabičných slov,
 • připravit učebnice, ve kterých jsou již předem naznačeny obloučky pod víceslabičnými slovy,
 • připravit texty na vlepení,
 • nenutit žáka k hlasitému čtení před celou třídou,
 • zkoušet žáka na čtení pouze na předem dohodnutou část textu,
 • zkoušet žáka ústně,
 • vyhýbat se textům, které žák neměl možnost předem si pořádně pročíst,
 • slovně hodnotit,
 • omezit zápisy do čtenářských deníků,
 • povolit dočítání knih rodiči – ústní převyprávění obsahu později,
 • žák má vlastní diktafon (učí se později poslechem),

Vzhledem k dysortografii žáka se doporučuje:

 • mít zpracované přehledy mluvnického učiva na tabulkách, které bude zakládat do fólií,
 • tabulky bude mít zpracované s pomocí učitele českého jazyka,
 • mluvnické učivo bude redukováno,
 • bude preferováno ústní zkoušení,
 • bude využíváno průběžného slovního hodnocení,
 • známkou bude žák hodnocen pouze tehdy, jestliže se úkol tzv. povede,
 • budou se hodnotit právě probírané mluvnické jevy – ostatní chyby se budou tolerovat,
 • bude se hodnotit o jeden stupeň lepší známkou,
 • bude se hodnotit součtem chyb,
 • nebudou se hodnotit chyby z nedostatku času,
 • žáku se vždy poskytne delší čas na přípravu všech úkolů,
 • bude se vyzdvihovat i sebemenší úspěch, bude hojně využíváno pochval.

Diktáty:

 • budou kratší o 2 – 3 věty (možnost delší doby na opravu),
 • budou předem připraveny (i jako domácí úkol),
 • sešit bude sbírán u tohoto žáka jako poslední,
 • budou probíhat občas jinou formou než u ostatních spolužáků (diktát – doplňování).

Opis, přepis:

 • psát práce na počítači (hlavně v souvislosti s dysgrafií).

Mgr.Ivana Tesařová,speciální pedagog


Nástroje pro stránku